Vedtægter

 • 1 Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er North Atlantic Surf Association og dens hjemsted er Klitmøller i Thisted Kommune.

 • 2 Klubbens formål

Klubbens formål er at fremme brætsejlads og surfing sporten som helhed og integrere sporten i lokalmiljøet på en positiv måde. Klubben vil arrangere kapsejladser såvel som ture, foredrag og andre arrangementer.

 • 3 Medlemskab af organisationer

NASA er medlem af Dansk Sejlunion. NASA er derfor underkastet Dansk Sejlunions love. NASA har tilhørsforhold i Limfjordskredsen.

 • 4 Optagelse af medlemmer

Som medlem af NASA kan optages enhver, der vil efter leve klubbens vedtægter. For medlemmer under 18 år, dog kun med forældre/værges tilladelse.

Der kan tegnes medlemskab som aktiv eller passiv.Medlemskab kan kun tegnes hvis man har folkeregisteradresse i Danmark.  Har man en særlig tilknyttning til området men bor i udlandet kan man ansøge bestyrelsen om medlemskab.

 • 5 Kontingent

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt (1. April), forud og pr. indbetalingskort til bankkonto.

 • 6 Udmeldelse/eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til klubbens kasserer og senest 14 dage før et kalenderårs udløb, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldingen har virkning.

Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Når et medlem er i kontingentrestance kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få en meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom pågældende har adgang til denne med ret til at forsvare sig.

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingen beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion. Desuden kan ingen der er i kontingentrestance deltage i klubbens arrangementer eller stævner.

Ingen, der på grund af kontingentrestance er udelukket fra klubben, kan optages igen som medlem, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem når særlige forhold give anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af klubbens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejligheden til at fremføre sit forsvar, og vedkommende kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.

 • 7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel, ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved meddelelse i klubbens nyhedsbrev. Indsendelse af forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag skal optages i dagsordenen. Stemmeret har enhver, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingent restance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 • 8 Dagsorden

Dagsordenen ved en ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1: Valg af dirigent

2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3: Regnskab for det forløbne år samt godkendelse af næste års budget.

4: Behandling af evt. indkomne forslag.

5: Fastsættelse af kontingent.

6: Valg af bestyrelse.

7: Valg af revisor og revisorsuppleant.

8: Eventuelt.

 • 9 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog ikke §§ 6, 14 og 15. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning og valg ske skriftligt på begæring af mindst 2 stemmeberettigede medlemmer.

 • 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsordenen gælder bestemmelserne i § 7.

 • 11 Bestyrelsesvalg

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer samt yderligere max. 7 bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer vælges for 2 år af gangen. Tilsvarende gælder for 4 af de øvrige medlemmer. De resterende 3 medlemmer vælges for ét år ad gangen.

Af de 6, der vælges for 2 år ad gangen, er de 3 på valg på lige år, mens de øvrige 3 er på valg på ulige år. De resterende 3 er på valg hvert år. Alle bestyrelses-medlemmer skal være fyldt 18 år. Der kan ud over nævnte bestyrelse vælges en ungdomsrepræsentant, som har møde- og taleret, men ikke stemmeret i bestyrelsen.”

 • 12 konstituering/tegningsret

En nyvalgt bestyrelse konstituerer sig snarest, dog senest 30 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til § 11.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, inkl. formand eller næstformand. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen tegnes af formanden.

Over bestyrelsens handlinger føres en protokol. Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af såvel formand som kasserer.

 • 13 Regnskab

Klubbens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12.

Klubben fører regnskab efter Thisted kommunes anvisninger i håndbog for folkeoplysende foreninger. Dette fremlegges om muligt på generalforsamlingen og underskrives af bestyrelsen, kontoudtog for klubbens driftskonto fremlægges som bilag.

 • 14 Opløsning

Opløsning :

Stk. 1 : Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter flertal, på 2 hinanden efterfølgende

generalforsamlinger med minimum 8 dages mellemrum, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2 : Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver tilsvarende folkeoplysende foreninger i Thisted 

 • 15  Vedtægtsændringer.

Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af de

stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for

forslaget.

Opnås flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden

14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling, der afholdes senest 1

måned efter dette varsel.

Hvis også 2/3 af denne forsamling er for forslaget, er dette vedtaget, uanset antal

stemmeberettigede medlemmer der er til stede.